Regulamin

 

Uprzejmie informujemy, że regulamin częściowo uległ zmianie. Zmiany przedstawione są poniżej. Poprzednio obowiązujący regulamin dostępny jest tutaj:Pobierz poprzedni regulamin

Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu 25.12.2014. Treść zamieszczona jest poniżej.

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego zakreconewina.pl

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedawca – operator serwisu Internetowego pod adresem zakreconewina.pl, właściciela Sklepu Internetowego zakreconewina.pl – spółkę Wines United Sp. z o.o. Sp.K.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego zakreconewina.pl

6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis Internetowy dostępny pod adresem zakreconewina.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wines United Sp. z o.o. S.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu;

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w serwisie Internetowym zakreconewina.pl, wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklep Internetowy”), działający pod adresem zakreconewina.pl, prowadzony jest przez firmę Wines United Sp. z o.o. S.K. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 11A, 05-820 Piastów, NIP 5342436358 (zwaną dalej „Spółka”)

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego zakreconewina.pl i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, towarzyszących mu załącznikach („Polityka cenowa i Cennik Transportu”) oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Sklepu Internetowego zakreconewina.pl i dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2.3 Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Piastowie przy Al. J.Piłsudskiego 11A, 05-820 Piastów, telefon +48 692 334 668, e-mail: [email protected],

2.4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem zakreconewina.pl, będącego własnością firmy Wines United Sp. z o.o. S.K. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 11A, 05-820 Piastów, NIP 5342436358, posiadającej zezwolenie na sprzedaż napojów pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Nr I - 5/B/4/2013 z dn. 10.10.2013 r.

2.5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny używanego przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) dostęp do przeglądarki Internetowej typu Internet Explorer (v.8.0 lub nowsza), Google Chrome, Mozilla Firefox (v.5.0 lub nowsza), Opera, Safari,

2.8. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zakreconewina.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie Sklepu Internetowego zakreconewina.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. Informacje o Towarach podane na stronach Internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego zakreconewina.pl spowodowane siłą wyższą i/lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient składa zamówienie w Sklepie Internetowym zakreconewina.pl,

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie głównej Sklepu. Rejestracja

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego zakreconewina.pl należy wysłać e-maila z aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym adresu poczty elektronicznej Klienta z prośbą o usunięcie konta.

3.5. Wines United Sp. z o.o. S.K. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wines United Sp. z o.o. S.K. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wines United Sp. z o.o.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Wines United Sp. z o.o. Sp.K.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Wines United Sp. z o.o.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.9. Strona Sklepu Internetowego jest przeznaczona wyłącznie dla osób PEŁNOLETNICH.

3.10. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym zakreconewina.pl Kupujący deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celu obsługi zaistniałych reklamacji (Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania). Powyższa deklaracja jest konieczna z powodu obowiązków nałożonych na Sklep Internetowy przez Ustawy: O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133/1997 z późn. zm.), O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. nr 147/2002 z późn. zm.), O świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144/2002 z późn. zm.).

IV. Informacje o produktach 

4.1. Informacje o towarach dostępnych w Sklepie Internetowym zakreconewina.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Ceny towarów na stronie Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia pokazany jest Klientowi w koszyku przed ostatecznym złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4.3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych.

V. Warunki realizacji zamówienia 

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

a.) wejść na stronę Internetową zakreconewina.pl,

b.) dokonać wyboru zamawianego towaru, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),

c.) następnie Klient może: wpisać przyznany przez Sklep Internetowy Kod rabatowy, Kontynuować zakupy, Przejść dalej (kontynuować proces zamówienia) lub Opróżnić koszyk/anulować zamówienie.

d.) po wybraniu opcji Przejść dalej, klient kontynuuje proces zamówienia:

                d.1.) poprzez opcję „Zamów bez rejestracji”,

                d.2.) poprzez opcję „Zarejestruj się i zamów”

e.) w przypadku opcji „Zamów bez rejestracji”, Klient następnie deklaruje czy zamówienia dokonuje Firma czy osoba prywatna.

f.) wybierając opcję Osoba prywatna, Klient wypełnia formularz z Adresem zamawiającego: Imię, Nazwisko i Adres pocztowy zamawiającego; opcjonalnie – w przypadku innego Adresu dostawy niż Adres zamawiającego: Imię, Nazwisko, Adres dostawy, telefon kontaktowy; Klient uzupełnia również Dane kontaktowe o: Adres e-mail i numer telefonu; na tym etapie Klient jest proszony o zaakceptowanie Warunków Regulaminu (obligatoryjne; bez akceptacji proces zamówienia nie będzie kontynuowany),

g.) wybierając opcję Firma, Klient wypełnia formularz z Danymi do faktury: Nazwa i NIP firmy, Adres pocztowy zamawiającego; opcjonalnie – w przypadku innego Adresu dostawy niż w Danych do faktury: Imię, Nazwisko, Adres dostawy, telefon kontaktowy; Klient uzupełnia również Dane kontaktowe o: Adres e-mail i numer telefonu; na tym etapie Klient jest proszony o zaakceptowanie Warunków Regulaminu (obligatoryjne; bez akceptacji proces zamówienia nie będzie kontynuowany),

h.) w przypadku wyboru opcji „Zarejestruj się i zamów”, Klient:

                h.1.) odbywa proces rejestracji poprzez kliknięcie Rejestracja i podanie danych jak w pkt. 5.1. f.) w przypadku Osoby prywatnej lub jak w pkt. 5.1. g.) w przypadku Firmy,

                h.2.) loguje się do Sklepu Internetowego używając indywidualnego loginu i hasła,

i.) w następnym kroku Klient wybiera formę Dostawy i Płatności,

                i.1.) możliwy wybór metody Dostawy (patrz: załącznik Dostawy)

                i.2.) możliwy wybór metody Płatności (patrz: załącznik Płatności)

j.) dokonuje finalizacji transakcji poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam i płacę.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Wines United Sp. z o.o. S.K. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą:

  • kurier (przedpłata): 15 zł
  • kurier za pobraniem: 25 zł
  • przy zakupach przedpłaconych powyżej 200 zł - dostawa gratis
    przy zakupach za probraniem powyżej 270 zł - dostawa gratis

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta Zamówienia.

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zakreconewina.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego: 66 1020 1055 0000 9802 0242 3580

b.) płatność przy odbiorze przesyłki przy wyborze płatności za pobraniem.

c.) płatnością online. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. Dostępne formy płatności:

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.

-ePrzelewy:

  Płacę z inteligo (inteligo)

  mTransfer (mBank)

  MultiTransfer (MultiBank)

  Płać z Nordea (Nordea)

  Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

  Przelew z BPH (Bank BPH)

  Płacę z iPKO (PKO BP)

  Pekao24Przelew (Bank Pekao)

  Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

  PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

  MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

  Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

  Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

  Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

  Płać z ING  (ING Bank Śląski)

  Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)

  Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

 - Przelewy półautomatyczne: 

  Deutsche Bank Polska S.A.

  Invest Bank S.A.

  Kredyt Bank S.A.

  Raiffaisen Bank Polska S.A.

  Bank Pocztowy S.A.

  Bank Spółdzielczy we Wschowie

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami. 

8.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.  

8.3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia. 

8.4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

8.5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga  podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. 

8.6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 

8.7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8.8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

8.10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

8.12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8.13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

8.14. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji. 

8.15. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierane przez Klienta czy też pozbawiane oryginalnej banderoli. 

 IX. Reklamacje dotyczące Towarów 

9.1. Wines United Sp. z o.o. S.K. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Wines United Sp. z o.o. S.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Wines United Sp. z o.o. S.K. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

10.1. Wines United Sp. z o.o. S.K. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wines United Sp. z o.o. S.K. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:           Wines United Sp. z o.o. S.K., Al. Piłsudskiego 11A, 05-820 Piastów lub mailowo pod adres lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Wines United Sp. z o.o. S.K. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Bezpieczeństwo 

11.1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. 

11.2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury eCard używającej bezpiecznych technik. 

11.3. Operator Sklepu Internetowego zakreconewina.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji eCard. 

 
XII. Dane osobowe 

12.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
12.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę.

12.3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

12.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

12.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

By zapoznać się z Polityką Prywatności kliknij w ten linkj:Polityka Prywatności

 

XIII. Postanowienia końcowe 

13.1. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
13.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
13.3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
13.4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U.Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
13.5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

13.6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki Internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

13.7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

13.8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij